Welcome to MOK Dębica   Click to listen highlighted text! Welcome to MOK Dębica Powered By GSpeech

REGULAMIN
UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY W DĘBICYWARUNKI UCZESTNICTWA


1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zgłoszenie uczestnika zajęć telefonicznie w Dziale Organizacji Imprez lub bezpośrednio u instruktora wybranej formy zajęć.

2. Pierwszeństwo przyjęcia do grupy mają osoby kontynuujące edukację z lat poprzednich. Nowi uczestnicy przyjmowani są w kolejności zgłoszeń, do wyczerpania wolnych miejsc.

3. Osoby przyjęte do danej grupy wypełniają kartę zgłoszenia uczestnictwa, oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku swojej  osoby  w formie zdjęć lub filmów dokumentalnych promujących zajęcia i wydarzenia kulturalne jednostki,  a także do przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2.

4. W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie osoby zapisane, o obecności rodzica lub opiekuna towarzyszącego dziecku decyduje instruktor prowadzący zajęcia.

5. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny być przyprowadzane na zajęcia i odbierane przez rodziców lub opiekunów.

6. Miejski Ośrodek Kultury nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci pozostawionych bez opieki po zakończeniu zajęć.

7. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu zajęć, poszanowania mienia placówki, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i kulturalnego zachowania się względem współuczestników zajęć, instruktora i pracowników MOK.

8. Instruktor ma prawo skreślić z listy uczestników w  przypadku:
a) braku opłat za zajęcia po upływie wyznaczonego terminu płatności,
b) nagannego zachowania utrudniającego pracę instruktora,
c) częstej absencji w wyniku której ulega destabilizacji praca grupy (próby, przedstawienia itp.).

9. Zmniejszenie ilości uczestników zajęć poniżej minimum ustalonego dla każdej grupy, może skutkować likwidacją grupy zajęciowej.

10. Dokumentem potwierdzającym obecność na zajęciach jest prowadzony przez instruktora Dziennik zajęć.

PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA


1. Wniesienie opłaty za uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

2. Opłata za zajęcia wynosi:
a) taneczne, wokalne, teatralne - 40 zł za miesiąc
b) plastyczne - 25 zł za miesiąc.

3. Uczestnicy zajęć posiadający Dębicką Kartę Rodziny 3 +  korzystają z 50% zniżki za zajęcia.

4. Jeżeli w zajęciach uczestniczy dwoje dzieci z jednej rodziny – opłata miesięczna  za zajęcia wynosi 30 zł za każde dziecko.

5. Opłaty za zajęcia regulowane są – za pierwszy miesiąc w dniu pierwszych zajęć, wyjątkowo w terminie późniejszym:
a) gotówką w kasie MOK-u  w godzinach pracy kasy,
b) przelewem na kont bankowe: 32 1240 4807 1111 0000 5535 4448 – w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika, miesiąc za który wnoszona jest oplata oraz nazwę grupy uczestnika,
c) instruktor nie jest upoważniony do pobierania opłat za zajęcia.

6. Opłaty miesięczne są stałe, bez względu na liczbę zajęć przypadających w danym  miesiącu.

7. Nieobecność uczestnika na zajęciach nie zwalnia z obowiązku płatności. Jedynie długotrwała nieobecność spowodowana np. chorobą uczestnika zajęć (po pisemnym lub telefonicznym  poinformowaniu instruktora), jest okolicznością mającą wpływ na zwolnienie go z opłaty za dany miesiąc.

 

ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ

1. Zajęcia mogą zostać odwołane w przypadku:
a) choroby instruktora,
b) sytuacji, gdy na ternie danej placówki odbywa się impreza artystyczna lub uroczystość uniemożliwiająca przeprowadzenie zajęć,
c) zaistnienia przypadków tzw. siły wyższej.

2. W przypadku  odwołania zajęć  z powodów określonych  w pkt 1 lit. a i b , zajęcia będą odrabiane w innym terminie, ustalonym z uczestnikami przez instruktora.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z SAL

1. Korzystanie z sal i pracowni odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem.

2. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do dbałości o porządek w sali, w której odbywają się zajęcia.

3. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu instytucji. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie dzieci.                           

4. Wszystkich uczestników zajęć tanecznych obowiązuje zmienny strój i obuwie.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie opinie i skargi dotyczące zajęć uczestnicy lub ich rodzice czy opiekunowie prawni kierują bezpośrednio do Dyrektora MOK.

2. Decyzje w sprawach nieujętych Regulaminem podejmuje Dyrektor po konsultacji z instruktorem.

3. Wzór karty zgłoszenia uczestnika stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika w formie zdjęć lub filmów dokumentalnych promujących zajęcia i wydarzenia kulturalne jednostki, a także do przetwarzania danych osobowych, stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY W DĘBICY

Spełniając wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą w Dębicy, ul. Sportowa 28, 39-200 Dębica.

2. W sprawach związanych z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu korzystania z form działalności statutowej prowadzonych przez Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy, na podstawie art. 6 ust.1 pkt. a RODO.

4. Zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO przetwarzanie danych osobowych dziecka, które nie ukończyło 16 lat, jest możliwe wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała ją osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody.

5. Kategorie wymaganych danych osobowych:
- imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr pesel, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail, wizerunek;
- w przypadku dzieci poniżej 16 roku życia danymi uzupełniającymi będą: imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów), adres i numer telefonu rodziców (prawnych opiekunów).

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz konsekwencją braku zgody będzie odmowa udziału w formach działalności, które wymagają podania powyższych danych.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej oraz za pomocą edytora tekstu lub grafiki.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu wymienionego w pkt. 3, nie dłużej niż 2 lata od zakończenia roku kalendarzowego, w którym Pani/Pan ostatni raz korzysta/a z form działalności statutowej oferowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Po tym okresie wszystkie dane osobowe, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, zostaną trwale usunięte.

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Do pobrania:
Regulamin, oświadczenie i karta zgłoszenia

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech